Thống kê


Đang xem 153
Toàn hệ thống: 1158
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 29 /2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba sáu một chín

Xem trả lời của bạn !

logolink